ACOMPLIMENT DE LA LISMI

 

La LISMI és la LLEI 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social dels Minusvàlids. («BOE» 103, de 30-4-1982.)

 

Aquesta llei, estableix que totes les empreses, tant públiques com privades, amb més de 50 treballadors en plantilla, han de disposar d’una quota de reserva del 2% per a persones amb una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33%.

  

 • COM PUC ACOMPLIR LA LLEI  SI TINC DIFICULTATS PER A COBRIR LA QUOTA DE RESERVA DEL 2% PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT? 

  

Quan motius de tipus econòmic, tècnic, organitzatiu o productiu dificultin especialment la contractació de persones amb discapacitat, o bé quan l’empresari tingui dificultats per a cobrir un lloc de treball, podrá acomplir la LISMI mitjançant les

MESURES ALTERNATIVES.

L'empresa ha de sol.licitar un Certificat d'Excepcionalitat ja què la Declaració d’Excepcionalitat i la mesura alternativa han de ser autoritzades prèviament per l’Administració Pública.

 

 • QUAN ES POT ACONSEGUIR EL CERTIFICAT?

 

 • Quan l'empresari ha publicat l'oferta de feina a l'Oficina de Treball, però no hi ha cap candidat amb discapacitat pel lloc de treball ofertat, haurà de demanar a la mateixa oficina on va presentar l'oferta l'expedició d'un document on s'indiqui que no ha estat possible cobrir-les.

  

 • Presentant un informe on es justifiquin les raons tècniques, económiques, organitzatives i administratives per les quals no és possible contractar persones amb discapacitat.

  

 • QUINES SÓN LES DIFERENTS MODALITATS DE MESURES ALTERNATIVES

  

 • MITJANÇANT CONTRACTES AMB CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET)

 

Els CET, poden subministrar béns necessaris, així com prestar serveis aliens i accessoris a l'activitat de l'empresa pel seu desenvolupament.

   

 • REALITZANT DONACIONS O ACCIONS DE PATROCINI MONETARI

 

A aquelles fundacions i associacions d’utilitat pública que tinguin com a objecte social la formació professional, la inserció laboral o la creació d’ocupació a favor de persones amb discapacitat.

                                 

 • ENCLAVAMENTS LABORALS

 

Constituïnt un enclavament laboral a la mateixa empresa, mitjançant un contracte amb un Centre Especial de Treball, per a la realització de serveis propis de la seva activitat.

   

 • QUIN ÉS L'IMPORT EN CADA MODALITAT?

  

 • CONTRACTES AMB CENTRES ESPECIALS DE TREBALL

 

L'import equivalent ha de ser 3 vegades el valor IPREM anual per cada treballador/a deixat de contractar. 

 

 • DONACIONS O ACCIONS DE PATROCINI MONETARI

 

L'import ha de ser l'equivalent a 1,5 vegades el valor IPREM anual per cada treballador/a deixat de contractar.

 

 • ENCLAVAMENTS LABORALS

 

L'import ha de ser l'equivalent a 3 vegades el valor IPREM anual per cada treballador/a deixat de contractar.  

   

 • QUINA ÉS LA TRAMITACIÓ PREVISTA PER  A PODER UTILITZAR MESURES ALTERNATIVES?

 

 • La declaració d’excepcionalitat i la mesura alternativa han de ser autoritzades prèviament per l’Administració Pública.
 • Les empreses han de presentar conjuntament les sol·licituds i acreditar la situació d’excepcionalitat mitjançant la documentació requerida en cada cas.
 • L’Administració dicta resolució en el termini màxim de dos mesos, prèvia sol·licitud dels informes tècnics que estima pertinents (sempre, Inspecció de Treball).
 • Els efectes de l’autorització són de 3 anys; si persisteixen les causes s’ha de presentar una nova sol·licitud.
 • Les empreses han de presentar anualment, davant l’autoritat competent a Catalunya, una Memòria amb una descripció detallada del compliment de la mesura alternativa prevista.

  

 • QUINES ADMINISTRACIONS SÓN COMPETENTS PER A LES MESURES ALTERNATIVES A CATALUNYA?

 

 • Si l’empresa té tots els centres a Catalunya, o com a mínim el 85% de la plantilla. Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (excepcionalitat per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o productives).
 • Serveis Territorials del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (excepcionalitat per la no cobertura de les ofertes d’ocupació).
 • En els altres casos: Servei Públic d’Ocupació Estatal.

 

 

SI TENIU QUALSEVOL DUBTE PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES MITJANÇANT L'ADREÇA: alcil@alcil.es I UN PROFESSIONAL US ASSESSORARÀ EN EL PROCÉS.

 

 

 

 

 

 

ALCIL 

Associació Les Corts per a la Inserció Laboral

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

 

Pot demanar informació o fer qualsevol consulta mitjançant el nostre formulari de contacte.

 

o bé al telèfon:

 

Tel. 93 445 44 71

 
També pot utilitzar la nostra adreça electrònica: